Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programı başarılı bir şekilde tamamlayıp, program yeterliliklerini sağladığında, Ön Lisans derecesine sahip olur.
Lise mezunu olan adaylar ÖSYM sınavı sonuçlarına göre kayıt yaptırabilirler.
Atatürk Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Atatürk Üniversitesinde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili yüksek okul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Öğrencilerin programda okutulan tüm derslerden başarılı olmaları, toplam 35 iş günü olan iş yeri uygulamalı eğitim stajlarını başarı ile tamamlamaları ve derslere %70 devam koşulunu sağlamaları gerekmektedir.
Programın amacı, ülkemizin finansal sistemi içinde büyük yer tutan bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde çalışacak, nitelikli “Meslek Elemanı” yetiştirmektir. Bankacılık ve Sigortacılık programı, ön lisans düzeyinde, iki yıl süreli, teorik ve iş yeri uygulamasına dayalı pratik eğitim vermektedir.
Mezunlarımızın çalıştıkları iş alanları; Bankaların genel müdürlükleri, bölge müdürlükleri ve şubeleri, Sigorta şirketlerinin genel müdürlükleri ve bölge müdürlükleri, Sigorta şirketlerinin pazarlama kanalları olan, sigorta acenteliği ve sigorta broker ofisleri, Bireysel emeklilik şirketlerinin genel müdürlükleri ve bölge müdürlükleri, Sigorta eksperl ofisleri, Para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren aracı kurum, leasing ve factoring firmalarıdır. Ayrıca yasal mevzuatın koşullarını yerine getirerek sigorta acenteliği ve sigorta eksperliği yapabilirler/ yapmaktadırlar.
İki yıllık ön lisans öğretimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, istedikleri halde Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girip başarılı olmaları durumunda, kendi alanlarına uygun, dört yıllık lisans programlarına kayıt yaptırabilirler.
Programlarda verilen her bir ders için bir ara sınavı (kısa sınav, ödev) ve dönem sonu sınavı yapılır. Başarı notuna ara sınav, ( varsa kısa süreli sınav ve ödevlerin) etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Dönem sınavına girebilmesi için öğrencinin yönetmeliklerde yazılı devam şartlarını yerine getirmiş olması gerekmektedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında, bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yılsonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ardışık 2 dönem 2.00’ın altında olanlar bir sonraki dönemden ders alamazlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir. Yıl sonu sınavlarından başarılı olamayan öğrencilere bütünleme sınavı hakkı verilmiş olup öğrencilerin bütünleme sınavından aldığı notuna %60 oranında etkisi vardır.FF notu alan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 35 iş günlük “Yaz Stajı”nı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Tam Zamanlı