Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı yüksek lisans programını başarı ile tamamlayanlar Bilgi ve Belge Yönetimi alanında Yüksek Lisans derecesine (Bilgi ve Belge Yönetimi Bilimi Uzmanı) sahip olur.
İkinci Düzey (Yüksek Lisans)
1-Enstitü kurulunun belirlediği alanlarda lisans diplomasına sahip olması, 2- Eşit Ağırlık puan türünde en az 55 ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı) puanına sahip olması, 3- Eşit Ağırlık ALES puanının % 60`ı ile lisans AGNO’sunun (Ağırlıklı genel not ortalamasının) % 40`ının toplamının en az 55 olması, 4- En yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamada, açılan kontenjan içinde yer alması, 5- Bilimsel hazırlık sınıfı koşuluyla kabul edilmesi halinde, bilimsel hazırlık sınıfını 1 yılda başarmış olması, 6- Yabancı uyruklu öğrencilerde Avrupa Dil Portföyü’ne göre B2 ( veya 100 üzerinden 70 puan başarı) düzeyinde Türkçe dil bilmesi şartları aranır. 7- Ayrıca diğer üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalındaki aynı düzeydeki programdan yatay geçişle öğrenci kabul edilebilmektedir. Programa öğrenci başvuru ve kabul koşulları, her akademik dönem başlamadan önce Sosyal Bilimleri Enstitüsü Internet adresinde (http://www.atauni.edu.tr/#birim=sosyal-bilimler-enstitusu) yayınlanmaktadır.
Bilgi ve Belge Yönetimi programında lisans yapmış öğrenciler doğrudan bölüme kabul edilmektedir. Diğer lisans programlarından gelen öğrenciler ise, bir öğretim yılı yani iki yarıyıl bilimsel hazırlık dersleri aldıktan sonra yüksek lisans programına kabul edilmektedirler.
Bilgi ve Belge Yönetimi alanında yüksek lisans derecesini almak için öğrenciler zorunlu ve seçmeli derslerini tamamlamak tez konularıyla ilgili bir semineri vermek ve derleme veya orjinal bir çalışmayı tez olarak başarıyla sunmak ve savunmak zorundadırlar.
Bilgi Yönetimi; programına kayıt hakkı kazanan öğrencilerin lisans düzeyinde almış oldukları bilgilerin üzerine yeni ve daha ileri bilgiler ekleyerek alanlarında uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Ayrıca Bilgi; Bilim uzmanı derecesini kazanan ve yeni bilim alanları ile ilişki kurabilen mezunlarına daha geniş çalışma temin etmektir.
Bilgi ve Belge Yönetiminde yüksek lisansını tamamlayan öğrenciler, Bilgi ve Belge Yönetimi alanında doktoraya kabul edilen programlarda doktora yapabilirler. Diğer taraftan öğrenciler kamu ve özel sektörde teknik eleman, yönetici ve proje lideri gibi görevler alabileceklerdir.
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde yüksek lisans programında eğitimini tamamlamış öğrenciler, aynı programda doktora yapabilecekleri gibi Bilgi ve Belge Yönetimi programında yüksek lisansını tamamlamış öğrencileri kabul eden doktora programlarında da doktora yapabilmektedirler.
Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı lisansüstü programlarda alınan herhangi bir derse yarıyıl içinde en az % 70 devam etmek zorunludur. Başarı; yıl içi başarı ölçümü (ödevler, ara sınavlar) ve yılsonu sınavı ile ölçülür. Sınavlar; yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak çeşitli türlerde yapılır. Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Derslerdeki başarının ölçme ve değerlendirmesi ile ilgili detaylı açıklamalar Ders Bilgi Paketi sayfasında yer almaktadır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarı notu, ara sınav not ortalamasının % 30-40 ı ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının % 60-70 inin toplamı alınarak hesaplanır. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında başarı notu, 100 puan üzerinden en az 65 puan, 4 üzerinden 2 (CC) puandır. Kredisiz dersler, uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışmasının başarı ile tamamlanması halinde G (Geçer) veya B (Başarılı) ifadesi kullanılır. Ortalama başarı notu hesaplamasında; Geçer (G), Başarılı (B) ve Muaf (M) ile ifade edilen dersler değerlendirmeye alınmaz. 100 puan üzerinden alınan başarı notunun harf notu ve dörtlük sistem karşılıkları ile ilgili geniş açıklama, Sosyal Bilimleri Enstitüsü Internet adresinde (http://www.atauni.edu.tr/#birim=sosyal-bilimler-enstitusu) yayınlanan yönetmelikte bulunmaktadır.
1- En az 24 Kredi saatlik dersi (8 adet) minimum CC 65 notu ile başarmak, 2- Seminer dersi ve seminer sunumunda başarılı olmak. 3- Bilgi ve Belge Yönetimi alanında Yüksek Lisans Tezi hazırlamak ve tez savunmasında başarılı olmak. 4- En az 90-120 arasında AKTS biriminde akademik faaliyeti başarmış olmak.
Tam zamanlı