Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümünden 4 yıllık örgün eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler Ziraat Mühendisi unvanı almakta ve diplomalarında Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur açıklaması yer almaktadır.
1. Düzey (Lisans)
T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda Atatürk Üniversitesi’nin fakültelerinde ve yüksekokullarında öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe ilan edilen süre içinde yine Rektörlükçe belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder. Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere kimlik kartı verilir.
Denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilebilir. Dikey geçiş sınavından başarılı olan Meslek Yüksek Okulu mezunları da lisans derecesi almak üzere eğitimlerine devam edebilmeleri için kabul edilebilirler. Bu öğrencilerin alacağı dersler ilgili bölüm tarafından daha önce mezun olduğu meslek yüksek okulundan aldığı ve başardığı dersler dikkate alınmak suretiyle belirlenerek intibak yapılır. Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında önceki formal olmayan ve formal eğitimin tanınması henüz başlangıç aşamasındadır. Atatürk üniversitesi ve dolayısıyla bölüm bu durumdan istisna değildir. Buna rağmen, İngilizce dil seviyesi için her dönem sınav yapılmakta ve bu şekilde önceki yabancı dil eğitimi tanınmaktadır. Öğrenciler geçer not aldıkları taktirde müfredattaki bu derslerden muaf olabilmektedir.
Atatürk Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde açıklandığı gibi, öğrenciler bitirme tezi ve staj dahil bütün ders birimlerinden başarılı olmalıdırlar.

Tarım makinaları alanında lisans ve lisansüstü düzeyde teorik ve pratik bilgi vermek, lisans ve lisansüstü seviyelerinde mühendis, yüksek mühendis ve doktor unvanını vermek, mesleki sorumluluk ve çevre bilincine sahip eleman yetiştirmek, öğrencilerinin kendini geliştirme yeteneği kazanmasına yardımcı olmak.

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü mezunları hem kamu hem de özel sektörde profesyonel rol alırlar. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, İhracatı Geliştirme ve Etüt Merkezi, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, kamu ve özel sektör bankaları, tarıma dayalı sanayi işletmeleri, tarımsal kooperatifler, tarım ve tarıma dayalı sektörde kontrol ve sertifika kuruluşları ve sivil toplum örgütleri bu kuruluşlardan önemlileri olarak sıralanabilir. Mezunlar, gelecek vadeden ulusal ve uluslararası kırsal kalkınma projelerinde yer alabilir ve bu projelere liderlik yapabilirler.
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda yüksek lisans programlarına müracaat edebilirler. Yüksek onur derecesine sahip öğrenciler doğrudan Atatürk Üniversitesindeki doktora programlarına da başvurabilirler.
Lisan programında alınan herhangi bir derse yarıyıl içinde en az % 80 devam etmek zorunludur. Başarı; yıl içi başarı ölçümü (ödevler, ara sınavlar) ve yıl sonu sınavı ile ölçülür. Sınavlar; yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak çeşitli türlerde yapılır. Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarı notu, ara sınav not ortalamasının % 40’ ı ile yarıyıl sonu sınavının % 60’ ının toplamı alınarak hesaplanır. Lisans programında başarı notu, 100 puan üzerinden en az 45 puandır. Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında, bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Bu sistemde; dersi alan öğrencilerin yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçları dikkate alınır. Alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) üst üste 2 dönem 2.00’ın altında olan öğrenciler bir sonraki dönemden ders alamazlar. Derslerdeki başarının ölçme ve değerlendirmesi ile ilgili detaylı açıklamalar Ders Bilgi Paketi sayfasında yer almaktadır.
Eğitim-öğretim süresi 4 yıl olan Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği programından öğrencilerin mezun olabilmeleri için müfredatlarında yer alan 240 AKTS (140 Kredi) derslerin tümünden başarılı olmaları, 30 iş günü staj yapılması ve Mezuniyet Tezi (Bitirme Tezi) hazırlanması gerekmektedir. Mezuniyet için Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği programında yer alan derslerden en az 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO) sağlanması zorunludur. AGNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır. Alınan bir derse %80 devam zorunludur. Ders başarı notu 45' tir. Ders başarı notunda ara sınavının %40'ı ve yarıyıl sonu sınavının %60'ı dikkate alınmaktadır.
Tam zamanlı