Müzik Bilimleri Anabilim dalı yüksek lisans programını başarı ile tamamlayanlar Müzik Bilimleri alanında Yüksek Lisans derecesine (Müzik Bilim Uzmanı) sahip olur.
2. Düzey (Yüksek Lisans)
Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Anabilim Dalı Müzikoloji Anasanat Dalı yüksek lisans programına öğrenci kabulünde adayların 4 yıllık mesleki müzik eğitimi verilen yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olması şartı ile; Programa kabuldeki başarı notları: bilim yeterlik sınavı notunun % 60’ı, dosya incelemesi’nin %20’si ve lisans AGNO’sunun % 20’si alınarak yapılan toplam sonucunda tespit edilir. Bu toplamın 55 puandan az olmaması gerekir. Adaylar, en yüksek puandan başlamak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir.
Denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilebilir. Ancak bölümümüzde yaygın olarak geçerli olan uygulamaya göre Mesleki Müzik Eğitimi veren en az 4 yıllık bir Yükseköğretim kurumu lisans programından mezun olan lisans öğrencileri Yüksek Lisans Programımıza başvurabilir.
Öğrencinin Müzik Bilimleri Bölümü Yüksek Lisans Programına kayıt yaptırabilmesi için,dosya inceleme ve bilim sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Adayların 4 yıllık mesleki müzik eğitimi verilen yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olması şartı ile; Programa kabuldeki başarı notları: bilim yeterlik sınavı notunun % 60’ı, dosya incelemesi’nin %20’si ve lisans AGNO’sunun % 20’si alınarak yapılan toplam sonucunda tespit edilir. Bu toplamın 55 puandan az olmaması gerekir. Adaylar, en yüksek puandan başlamak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir.
Yüksek Lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanarak, Müzik bilimleri alanının bilgi birikimine yeni katkılar sağlamaktır.
Tezli yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler, akademisyen, uzman öğretmen, müzikolog v.b. meslekleri tercih etmekle birlikte genellikle doktora eğitimine başlamakta ve yüksek lisans programı, mezunların akademik süreçlerinin başlangıç aşamasını oluşturmaktadır.
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dosya İnceleme-Yeterlik sınavından geçerli not almaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda doktora programlarına müracaat edebilirler.
Lisansüstü programlarda alınan herhangi bir derse yarıyıl içinde en az % 70 devam etmek zorunludur. Başarı; yıl içi başarı ölçümü (ödevler, ara sınavlar) ve yıl sonu sınavı ile ölçülür. Sınavlar; yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak çeşitli türlerde yapılır. Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Derslerdeki başarının ölçme ve değerlendirmesi ile ilgili detaylı açıklamalar Ders Bilgi Paketi sayfasında yer almaktadır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarı notu, ara sınav not ortalamasının % 30 u ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının % 70 inin toplamı alınarak hesaplanır. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında başarı notu, 100 puan üzerinden en az 65 puan, 4 üzerinden 2 (CC) puandır. Kredisiz dersler, uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışmasının başarı ile tamamlanması halinde G (Geçer) veya B (Başarılı) ifadesi kullanılır. Ortalama başarı notu hesaplamasında; Geçer (G), Başarılı (B) ve Muaf (M) ile ifade edilen dersler değerlendirmeye alınmaz. 100 puan üzerinden alınan başarı notunun harf notu ve dörtlük sistem karşılıkları ile ilgili geniş açıklama, Sosyal Bilimleri Enstitüsü Internet adresinde yayınlanan yönetmelikte bulunmaktadır.
1-En az 21 Kredi saatlik dersi (7 adet) minimum CC 65 notu ile başarmak, 2- Seminer dersi ve seminer sunumunda başarılı olmak, 3-Müzik Bilimleri alanında Yüksek Lisans Tezi hazırlamak ve tez savunmasında başarılı olmak, 4- En az 90-120 arasında AKTS biriminde akademik faaliyeti başarmış olmak.
Tam Zamanlı