1.düzey (lisans)
Öğrenciler YKS I.Oturum ve II.Oturum sınavları sonucuna göre programa yerleştirilirler. YKS, sınavı hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.osym.gov.tr sayfasını ziyaret ediniz. Her yıl yaklaşık olarak 40 öğrenci bölüme kabul edilmektedir.
Denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilebilir. Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında önceki formal olmayan ve formal eğitimin tanınması henüz başlangıç aşamasındadır. Atatürk üniversitesi ve dolayısıyla bölüm bu durumdan istisna değildir. Buna rağmen, İngilizce dil seviyesi için her dönem sınav yapılmakta ve bu şekilde önceki yabancı dil eğitimi tanınmaktadır. Öğrenciler geçer not aldıkları taktirde müfredattaki bu derslerden muaf olabilmektedir.
Atatürk Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde açıklandığı gibi, öğrenciler tüm derslerinden başarılı olmalıdır.
Sosyoloji bölümü, lisans öğrencilerinin geniş kapsamlı sosyolojik bilgiyle donanmalarını ve değişen toplumun sosyal analizi için gerekli olan kuramsal ve uygulamalı sosyoloji beceri ve yeterlikleri kazanmalarını amaçlar. Gerçekleştirmiş olduğu kavramsal çalışmalar ve alan araştırmalarıyla bölümümüz, ülkenin ve bölgenin çeşitli sorunlarının çözülmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Sosyoloji bölümü lisans mezunları Adalet Bakanlığı, TÜİK, aile danışmanlığı merkezleri, tarımsal kalkınma ajanslarında sosyolog olarak ve pedagojik eğitim sertifikasına sahip olanlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda felsefe grubu öğretmenliğinde çalışabilmektedirler.
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü eğitim programlarına müracaat edebilirler.
Sosyoloji Programı’nda bütün derslerde % 80 devam zorunluluğu vardır. Verilen her bir ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Ayrıca kısa sınav ve ödev değerlendirmesi de yapılabilir. Başarı notuna ara sınav, kısa süreli sınav ve ödevlerin etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Bu değerlendirmede; dersi alan öğrencilerin arasınav ve yarıyıl sonu sınavlarından 100 üzerinden aldıkları puanlar sınıf ortalaması dikkate alınarak 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) üst üste 2 dönem 2.00’ın altında olanlar bir sonraki dönemden ders alamazlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, DC ve DD notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. FF ve Z notu alan öğrenci başarısızdır. Zorunlu yada seçmeli bir dersten FF ile kalan öğrenci sınav şartlarını, Z ile kalan öğrenci devam ve sınav şartlarını yerine zorundadır. Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz. Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinehttp://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.23757&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch adresinden ulaşılabilir.
Eğitim süresi 4 yıldır. Ögrecilerin lisans programından mezun olabilmeleri için 240 AKTS dersi başarıyla bitirmesi ve genel not ortalamasının 2,0 veya üzerinde olması gerekmektedir.