İktisat Bölümünde lisans düzeyinde örgün ve ikinci öğretim programı yapılmaktadır. Dört yıllık lisans eğitimini, yani programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere İktisatçı lisans diploması verilir.
1. Düzey (Lisans)
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümüne lise diplomasına sahip ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YGS ve LYS sınavları neticesinde gerekli eşit ağırlık sayısal türünde puan alan öğrenci kabul edilmektedir.
Atatürk Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği Atatürk Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Atatürk Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde açıklandığı gibi, öğrencilerin bu bölümden mezun olabilmeleri için programlarında öngörülen tüm derslerden başarılı olmakla yükümlüdürler.
İktisat Bölümünün amacı, öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası alanlarda karşılaşılan ekonomik problemleri çözebilecek bilgi ile donatmaktır.
İktisat Bölümü mezunları özel sektörde basta bankalar olmak üzere finans, sanayi ve dış ticaret, işletmecilik, muhasebe, pazarlama, sigortacılık, insan kaynakları gibi alanlarda, kamuda ise Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Devlet İstatistik Enstitüsü, Rekabet Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu gibi kurumlar ile uluslararası kuruluşlarda çalışma fırsatına sahiptirler. Ayrıca medya, hastane yönetimleri, DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), ticaret ve sanayi odaları, yerel yönetimler, Vakıf, STK ve gönüllülük esasıyla çalışan kuruluşlar iktisatçıların çalışabilecekleri kurumlardan bazılarıdır.
Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda yüksek lisans programlarına müracaat edebilirler. Yüksek onur derecesine sahip öğrenciler doğrudan Atatürk Üniversitesindeki doktora programlarına da başvurabilirler.
Bölümde verilen her bir ders için bir ara sınavı, kısa sınav, ödev ve dönem sonu sınavı yapılır. Başarı notuna ara sınav, kısa süreli sınav ve ödevlerin etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Dönem sınavına girebilmesi için öğrencinin yönetmeliklerde yazılı devam şartlarını yerine getirmiş olması gerekmektedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında, bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) üst üste 2 dönem 2.00’ın altında olanlar bir sonraki dönemden ders alamazlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir. FF notu alan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.
İktisat Bölümünün eğitim öğretim programında almak zorunda oldukları bütün dersleri başarıyla tamamlayan ve AGNO su en az 2.00 olan öğrencilere Lisans diploması verilir
Bu program tam zamanlıdır.