Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde lisans düzeyinde örgün ve ikinci öğretim programı yapılmaktadır. Program dili Türkçe olarak sürdürülmektedir. Dört yıllık lisans eğitimini, yani programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 60 iş günü stajını tamamlayan öğrencilere Elektrik-Elektronik Mühendisi lisans diploması verilir.
1. Düzey (Lisans)
Atatürk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne lise diplomasına sahip ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlar neticesinde gerekli sayısal türünde puan alan öğrenci kabul edilmektedir. Ayrıca Elektrik-Elektronik Mühendisliğine 2. Sınıf 3. Dönemden itibaren gerek dikey geçiş (ön lisans mezunları için) gerekse yatay geçiş (hem diğer üniversitelerin Elektrik-Elektronik mühendisliği bölümlerinden hem de Üniversitemiz içerisinde bulunan ve Elektrik-Elektronik mühendisliği tarafından kabul edilen diğer bölümlerden) öğrenciler de kayıt yaptırabilmektedir. Bu geçişler bir yönerge ile düzenlenmiştir ve öğrenciler farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapabilirler.
Denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilebilir. Dikey geçiş sınavından başarılı olan Meslek Yüksek Okulu mezunları da lisans derecesi almak üzere eğitimlerine devam edebilmeleri için kabul edilebilirler. Bu öğrencilerin alacağı dersler ilgili bölüm tarafından daha önce mezun olduğu meslek yüksek okulundan aldığı ve başardığı dersler dikkate alınmak suretiyle belirlenerek intibak yapılır. Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında önceki formal olmayan ve formal eğitimin tanınması henüz başlangıç aşamasındadır. Atatürk üniversitesi ve dolayısıyla bölüm bu durumdan istisna değildir. Buna rağmen, İngilizce dil seviyesi için her dönem sınav yapılmakta ve bu şekilde önceki yabancı dil eğitimi tanınmaktadır. Öğrenciler geçer not aldıkları taktirde müfredattaki bu derslerden muaf olabilmektedir.
Atatürk Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde açıklandığı gibi, öğrenciler bitirme tezi ve staj dahil bütün ders birimlerinden başarılı olmalı ve geçer not almalıdırlar.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün öncelikli amacı, öğrencilerini başarılı bir profesyonel kariyere hazırlamak, bu disiplinde iyi donanımlı mühendisler yetiştirmek, mezunlarını teorik bilgi ve pratik deneyimlerle donatmaktır.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunları, elde etmiş olacakları elektrik-elektronik mühendisi ünvanı ve diploması ile hem kamu hem de özel sektörde profesyonel olarak rol alırlar. Elektrik-Elektronik mühendisi istihdam eden çok sayıda sivil kurumda elektrik-elektronik mühendisi, müfettiş, müfettiş yardımcısı, uzman, vb. kadrolarda görev alırlar. Bu kurumlara örnek olarak başta Sanayi Bakanlığı olmak üzere tüm bakanlıklar ve üniversitelerin ilgili birimleri gibi Bakanlık birimlerinden bağımsız devlet kurumları gösterilebilir. Fabrikalar, yurt içi ve yurt dışında üretim alanında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları, mühendislik şirketleri gibi birimlerde de elektrik-elektronik mühendisleri istihdam edilmektedirler. Bununla birlikte, elektrik-elektronik mühendisleri serbest olarak mühendislik hizmetleri veren şirketlerde çalışabilirler; akademik personel olarak üniversitelerin ilgili birimlerinde görev alabilirler. Yukarıda sıralanan çalışma alanlarında faaliyet göstermekte olan çok sayıda başarılı mezunumuz bulunmaktadır.
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda yüksek lisans programlarına müracaat edebilirler. Yüksek onur derecesine sahip öğrenciler doğrudan Atatürk Üniversitesindeki doktora programlarına da başvurabilirler.
Bölümde verilen her bir ders için en az bir en çok iki ara sınavı, kısa sınav, ödev ve dönem sonu sınavı yapılır. Başarı notuna ara sınav, kısa süreli sınav ve ödevlerin etkisi %50, dönem sonu sınavının ise %50 oranındadır. Dönem sınavına girebilmesi için öğrencinin yönetmeliklerde yazılı devam şartlarını yerine getirmiş olması gerekmektedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında, bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) üst üste 2 dönem 2.00’ın altında olanlar bir sonraki dönemden ders alamazlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir. FF notu alan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün eğitim öğretim programında almak zorunda oldukları bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarıyla tamamlayan ve AGNO su en az 2.00 olan öğrencilere Elektrik-Elektronik Mühendisi Lisans diploması verilir. Öğretim programı; teorik dersler ve/veya uygulamalar, seminer, atölye, laboratuar, staj çalışması, bitirme projesi ve diğer etkinliklerden (araştırma, ödev, staj, vb) oluşur. Öğrencilerin mezuniyet için almaları gereken toplam kredi saati miktarı, ortak zorunlu dersler hariç olmak üzere; Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde 167 kredi saattir (240 AKTS).
Tam zamanlı