Eczacı Lisans Diploması / Eczacı
1. Düzey (Lisans)
Lise diplomasına sahip olmak ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavların sonucuna göre programa yerleştirilmiş olmak. Uluslararası öğrenciler için belli bir kota vardır ve müracaat eden öğrenciler arasında sıralama yapılarak üniversite tarafından seçilir.
Denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilebilir. Bu öğrencilerin alacağı dersler Fakülta Yönetim kurulu tarafından daha önce aldığı ve başardığı dersler dikkate alınmak suretiyle belirlenerek intibak yapılır. İngilizce dil seviyesi için de her dönem sınav yapılmakta ve bu şekilde önceki yabancı dil eğitimi tanınmaktadır. Öğrenciler geçer not aldıkları taktirde müfredattaki bu derslerden muaf olabilmektedir.
Atatürk Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde açıklandığı gibi, öğrenciler araştırma projesi ve staj dahil bütün ders birimlerinden başarılı olmalı ve geçer not almalıdırlar.
Sağlık hizmetlerinde topluma karşı görevlerini yerine getirecek, gelişime ve öğrenmeye açık,toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için nitelikli araştırmalar yaparak ilaç üretiminden tüketimine, birey üzerindeki etkilerinin izlenmesine kadar, üst düzey bilgi ve becerileri sahip, gelişime ve öğrenmeye açık, mesleğin evrensel niteliklerini taşıyan eczacılar yetiştirmek.
Mezunlarımız; eczane, hastane, ilaç ve kozmetik endüstrisi, kamu, çeşitli araştırma merkezleri, Eczacı Odaları ve Depoları, akademik yaşamda mesleklerini yürütmektedirler.
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda yüksek lisans veya doğrudan doktora programlarına başvurabilirler.
Eczacılık Programında verilen her bir ders için bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı yapılır. Ayrıca kısa sınav ve ödev değerlendirmesi de yapılabilir. Başarı notuna ara sınav, kısa süreli sınav ve ödevlerin etkisi %50, dönem sonu sınavının ise %50 oranındadır. Dönem sınavına girebilmesi için öğrencinin yönetmeliklerde yazılı devam şartlarını yerine getirmiş olması gerekmektedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında, bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) üst üste 2 dönem 2.00’ın altında olanlar bir sonraki dönemden ders alamazlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun (2,00) üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. FF notu alan öğrenci başarısızdır, bu dersi verildiği ilk yarıyılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.
Eczacılık Fakültesi eğitim öğretim programında almak zorunda oldukları bütün dersleri, uygulamaları, staj ve araştırma projesini başarıyla tamamlayan öğrencilere Eczacılık Fakültesi Diploması verilir.
Tam zamanlı