Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde 5 yıllık eğitimi başarıyla tamamlayarak mezun olan öğrencilerimize "Veteriner Hekim Yüksek Lisans Diploması" ve "Veteriner Hekim" ünvanı verilir.
2. Düzey (Yüksek Lisans)
Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesine lise diplomasına sahip ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YKS sınavı neticesinde sayısal puan türünde yeterli puan alan öğrenciler kabul edilmektedir. Ayrıca dikey geçiş ve yatay geçiş yoluyla da öğrenciler kayıt yaptırabilmektedir.
Denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilebilir. Dikey geçiş sınavından başarılı olan Meslek Yüksek Okulu mezunları da lisans derecesi almak üzere eğitimlerine devam edebilmeleri için kabul edilebilirler. Bu öğrencilerin alacağı dersler ilgili bölüm tarafından daha önce mezun olduğu meslek yüksek okulundan aldığı ve başardığı dersler dikkate alınmak suretiyle belirlenerek intibak yapılır. Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında önceki formal olmayan ve formal eğitimin tanınması henüz başlangıç aşamasındadır. Atatürk üniversitesi ve dolayısıyla bölüm bu durumdan istisna değildir. Buna rağmen, İngilizce dil seviyesi için her dönem sınav yapılmakta ve bu şekilde önceki yabancı dil eğitimi tanınmaktadır. Öğrenciler geçer not aldıkları taktirde müfredattaki bu derslerden muaf olabilmektedir.
Atatürk Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde açıklandığı gibi, öğrenciler bitirme tezi ve staj dahil bütün ders birimlerinden başarılı olmalı ve geçer not almalıdırlar.
Bilimsel yaklaşımları kullanarak veteriner hekimlikle ilgili sorunları görebilen ve çözümleyebilen hekimler yetiştirmektir.Çağdaş eğitim ve mevcut bilgiler ışığında, araştırma ve problem çözme yeteneği, kültürel birikim ve iletişim becerisine sahip, hayvan hastalıklarını teşhis ve tedavi edebilen, halk sağlığını koruyabilen, hayvanların uygun koşullarda yetiştirilmesi ve beslenmesini sağlayabilen, hayvansal kökenli gıdaları denetleyebilen, bilimsel gelişmeleri ve teknolojiyi takip eden, mesleki etik kurallara uyan davranan, çevre bilincine sahip, sürekli eğitime önem veren ve daima kendini yenileyebilen, saygılı, duyarlı, ileri görüşlü veteriner hekimler yetiştirmektir.
Mezunlar serbest veteriner kliniği işletebilecekleri gibi özel klinik, poliklinik ve hayvan hastanelerinde veteriner hekim olarak çalışabilir. Orman ve Tarım Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Gümrük Muhafaza Müdürlükleri’nin hayvan sağlığı ve gıda bölümlerinde, Türkiye Jokey Kulübü’ne bağlı hayvan hastanelerinde, büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin hayvan hastaneleri, hayvan barınakları, kesimhaneler ve gıda denetim birimlerinde, Et ve Süt Kurumu kesimhanelerinde, Özel at, sığır, koyun, keçi, tavuk çiftliklerinde, hipodromlarda, ilaç, yem ve hayvancılık ekipmanları alanlarında faaliyet gösteren özel firmalarda, hayvan kesimi yapan özel kombinalarda, şarküterilerde, Et ve süt ürünleri işleyen özel firma ve mandıralarda, hayvan derisi işleyen fabrikalarda, öğretmen olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Veteriner Meslek Liselerinde ve meslek örgütlerinde görev alabilir. Yurt içi/yurt dışı doktora programları ile akademik kariyer yapma imkânına da sahiptirler.
Eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında lisansüstü eğitim programlarına müracaat edebilirler.
Veteriner Programında verilen her bir ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Ayrıca kısa sınav ve ödev değerlendirmesi de yapılabilir. Başarı notuna ara sınav, kısa süreli sınav ve ödevlerin etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Dönem sınavına girebilmesi için öğrencinin yönetmeliklerde yazılı devam şartlarını yerine getirmiş olması gerekmektedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında, bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıliçi ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) üst üste 2 dönem 2.00’ın altında olanlar bir sonraki dönemden ders alamazlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun (2,00) üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Ara yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu alan öğrenci başarısızdır, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.
Eğitimin ilk 2 yılında Veteriner Hekimliği temel bilimleri, zootekni ve hayvan besleme konusunda dersler; 3. yılında klinik öncesi bilimlere yönelik dersler; 4 ve 5. yıllarında ise klinik ve gıda bilimleri ile ilgili dersler okutulur. Adaylar, son sınıf bahar döneminde intörn eğitimi almaktadırlar. Öğrenciler eğitim süresince; seminer vermek, tez hazırlamak, uygulamalara katılmak ve staj yapmak zorundadır.
Tam zamanlı