Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere doktora diploması verilir.
Doktora Programı: Doktora derecesi
Doktora Programlarına başlamak için Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde öğrenci kabulüne ilişkin esaslar göz önünde bulundurulmaktadır.
Doktora Programlarına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgi maddeleri esas alınarak yapılmaktadır. Doktora bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri esas alınarak gerçekleştirilmektedir.
Ders Yükü ve Mezuniyet: Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı, toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az 10 (on) adet ders, seminer, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı’nın amacı doktoralı mezun yetiştirmektir. Ayrıca ilgili alana araştırmacı akademisyen yetiştirmek, uygulama ve değerlendirme alanlarında uzmanlaşmış ve yetişmiş insan gücü oluşturmaktır.
Bakanlık ve kurumlarında doktoralı diş hekimi olarak İlgili alanda araştırmacı akademisyen olarak
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Tam Zamanlı/Yarı Zamanlı