Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim dalı yüksek lisans programını başarı ile tamamlayanlar Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında Yüksek Lisans derecesine (Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bilim Uzmanı)sahip olur.
İkinci düzey (Yüksek lisans)
1-Enstitü kurulunun belirlediği alanda lisans diplomasına sahip olması, 2- Sözel puan türünde en az 55 ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı) puanına sahip olması, 3- Sayısal ALES puanının % 60`ı ile lisans AGNO’sunun (Ağırlıklı genel not ortalamasının) % 40`ının toplamının en az 55 olması, 4- En yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamada, açılan kontenjan içinde yer alması, 5- Bilimsel hazırlık sınıfı koşuluyla kabul edilmesi halinde, bilimsel hazırlık sınıfını 1 yılda başarmış olması, 6- Yabancı uyruklu öğrencilerde Avrupa Dil Portföyü’ne göre B2 ( veya 100 üzerinden 70 puan başarı) düzeyinde Türkçe dil bilmesi şartları aranır. 7- Ayrıca diğer üniversitelerin Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalındaki aynı düzeydeki programdan yatay geçişle öğrenci kabul edilebilmektedir. Programa öğrenci başvuru ve kabul koşulları, her akademik dönem başlamadan önce Sosyal Bilimleri Enstitüsü Internet adresinde yayınlanmaktadır.
Bu programda lisans yapmış öğrenciler doğrudan bölüme kabul edilmektedir. Diğer lisans programlarından gelen öğrenciler ise, bir öğretim yılı yani iki yarıyıl bilimsel hazırlık dersleri aldıktan sonra yüksek lisans programına kabul edilmektedirler.
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında yüksek lisans derecesini almak için öğrenciler zorunlu ve seçmeli derslerini tamamlamak tez konularıyla ilgili bir semineri vermek ve derleme veya orjinal bir çalışmayı tez olarak başarıyla sunmak ve savunmak zorundadırlar.
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında uzmanlaşmış genç kadroların mesleki gelişimlerini tamamlayarak akademik yaşama kazandırılmalarını sağlamak. Bu sayede ileri görüşlü, açık fikirli, ulusal kimliğine kavuşmuş, uluslararası ilişkilerde öz güvenini kazanmış akademik birikime sahip bireyler yetiştirmek.
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünde yüksek lisansını tamamlayan öğrenciler, bu alanda doktoraya kabul edilen programlarda doktora yapabilirler. Çeşitli üniversitelerde akademik görevlerde yer alabilirler.
Lisansüstü programlarda alınan herhangi bir derse yarıyıl içinde en az % 70 devam etmek zorunludur. Başarı; yıl içi başarı ölçümü (ödevler, ara sınavlar) ve yıl sonu sınavı ile ölçülür. Sınavlar; yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak çeşitli türlerde yapılır. Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Derslerdeki başarının ölçme ve değerlendirmesi ile ilgili detaylı açıklamalar Ders Bilgi Paketi sayfasında yer almaktadır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarı notu, ara sınav not ortalamasının % 30 u ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının % 70 inin toplamı alınarak hesaplanır. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında başarı notu, 100 puan üzerinden en az 65 puan, 4 üzerinden 2 (CC) puandır. Kredisiz dersler, uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışmasının başarı ile tamamlanması halinde G (Geçer) veya B (Başarılı) ifadesi kullanılır. Ortalama başarı notu hesaplamasında; Geçer (G), Başarılı (B) ve Muaf (M) ile ifade edilen dersler değerlendirmeye alınmaz. 100 puan üzerinden alınan başarı notunun harf notu ve dörtlük sistem karşılıkları ile ilgili geniş açıklama, Sosyal Bilimleri Enstitüsü Internet adresinde yayınlanan yönetmelikte bulunmaktadır.
1-En az 24 Kredi saatlik dersi (8 adet) minimum CC 65 notu ile başarmak, 2- Seminer dersi ve seminer sunumunda başarılı olmak. 3- Türk Dili ve Lehçeleri alanında Yüksek Lisans Tezi hazırlamak ve tez savunmasında başarılı olmak. 4- En az 90-120 arasında AKTS biriminde akademik faaliyeti başarmış olmak.
Tam zamanlı