Zootekni Anabilim dalı doktora programını başarı ile tamamlayanlar Zootekni alanında Doktora derecesine (Zootekni Bilim Doktoru) sahip olur.
1-Enstitü kurulunun öğrenci kabul alanında belirlediği alanda 5 yıl öğretim süreli lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olması, 2- Sayısal puan türünde en az 55 ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı) puanına sahip olması, 3- ÜDS, KPDS veya eşdeğer bir yabancı dil sınavından (TOFEL vb) en az 55 puan almış olması. 4- Sayısal ALES puanının % 60`ı ile lisans AGNO’sunun (Ağırlıklı genel not ortalamasının) % 20’sinin ve yüksek lisans AGNO’sunun toplamının en az 65 olması, 5- En yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamada, açılan kontenjan içinde yer alması, 6- Bilimsel hazırlık sınıfı koşuluyla kabul edilmesi halinde, bilimsel hazırlık sınıfını 1 yılda başarmış olması, 7- Yabancı uyruklu öğrencilerden Avrupa Dil Portföyü’ne göre B2 ( veya 100 üzerinden 70 puan başarı) düzeyinde Türkçe dil bilmesi şartları aranır. 8- Ayrıca diğer üniversitelerin Zootekni Anabilim Dalındaki aynı düzeydeki programdan yatay geçişle öğrenci kabul edilebilmektedir. 9- Programa öğrenci başvuru ve kabul koşulları, her akademik dönem başlamadan önce Fen Bilimleri Enstitüsü Internet adresinde (www.fbe.atauni.edu.tr) yayınlanmaktadır.
Zootekni programında yüksek lisans yapmış olmak. Diğer programlarda yüksek lisans yapmış olanlar ise, bir eğitim dönemi yani iki yarıyıl boyunca Zootekni Bölümünden bilimsel hazırlık dersleri alırlar.
Programda yer alan zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlamak, yeterlilik sınavına girmek için Ulusal Yabancı Dil Sınavlarının birinden (ÜDS ve KPDS) en az 55 veya uluslararası dil sınavlarından eşdeğeri bir puan almış olmak, yeterlilik sınavını başarıyla geçmek, doktora tezini başarıyla tamamlamak, tezi savunmadan önce uluslararası hakemli bir dergide en az bir makale yayınlamış olmak veya yayınlanacağının kabülünü almış olmak ve tezini başarıyla savunmak.
Zootekni doktora programına kayıt hakkı kazanan öğrencilerin lisans ve yüksek lisans düzeyinde almış oldukları bilgilerin üzerine daha ileri bilgileri ekleyerek Zootekni alanlarında Bilim Doktoru olarak uzmanlaşmasını sağlamaktır. Ayrıca Zootekni bilim doktoru derecesini kazanan ve yeni bilim alanları ile ilişki kurabilen mezunlarına daha geniş çalışma alanı sağlamanın yanında bağımsız araştırma yapma ve akademik çalışma yetkinliğini kazandırmaktır.
Zootekni doktora programından mezun olanlar öncelikli olarak akademisyen olurlar ve üniversitelerde çalışırlar. Diğerleri ise ilgili sektörlerde ileri düzeyde teknik eleman, uzman ve idareci olarak görev yaparlar.
Bu bölüm, lisans üstü eğitim ders ve sınav yönetmeliğine dayalı olarak ilgili dersin ders bilgi paketiinde açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için müfredat dersleri kısmındaki ders listesinden ilgili derse bakınız.
1-Yeterlik sınavında başarılı olması, 2-Doktora tez önerisinin Tez İzleme Komitesince kabul edilmiş olması, 3-Zootekni alanında Doktora tezi hazırlaması ve tez savunmasında başarılı olması, 4-Toplamda en az 180-240 AKTS biriminde akademik faaliyeti başarmış olması şartları aranır.
Tam zamanlı