Zootekni Anabilim dalı yüksek lisans programını başarı ile tamamlayanlar Zooteknialanında Yüksek Lisans derecesine (Zootekni Bilim Uzmanı)sahip olur.
İkinci Düzey (Yüksek lisans)
1- Enstitü kurulunun belirlediği alanda lisans diplomasına sahip olması, 2- Sayısal puan türünde en az 55 ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı) puanına sahip olması, 3- Sayısal ALES puanının % 60`ı ile lisans AGNO’sunun (Ağırlıklı genel not ortalamasının) % 40`ının toplamının en az 55 olması, 4- En yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamada, açılan kontenjan içinde yer alması, 5- Bilimsel hazırlık sınıfı koşuluyla kabul edilmesi halinde, bilimsel hazırlık sınıfını 1 yılda başarmış olması, 6- Yabancı uyruklu öğrencilerde Avrupa Dil Portföyü’ne göre B2 ( veya 100 üzerinden 70 puan başarı) düzeyinde Türkçe dil bilmesi şartları aranır. 7- Ayrıca diğer üniversitelerin Zootekni Anabilim Dalındaki aynı düzeydeki programdan yatay geçişle öğrenci kabul edilebilmektedir. Programa öğrenci başvuru ve kabul koşulları, her akademik dönem başlamadan önce Fen Bilimleri Enstitüsü Internet adresinde (www.fbe.atauni.edu.tr) yayınlanmaktadır.
Zootekni programında lisans yapmış öğrenciler, doğrudan bölüme kabul edilmektedirler. Diğer lisans programlarından gelen öğrenciler ise, bir öğretim yılı yani iki yarıyıl bilimsel hazırlık dersleri aldıktan sonra Zootekni Bölümü yüksek lisans programına kabul edilmektedirler.
Zootekni alanında yüksek lisans derecesini almak için öğrenciler, zorunlu ve seçmeli derslerini tamamlamak, tez konularıyla ilgili bir semineri vermek ve derleme veya orijinal bir çalışmayı tez olarak başarıyla sunmak ve savunmak zorundadırlar.
Zootekni programına kayıt hakkı kazanan öğrencilerin lisans düzeyinde almış oldukları bilgilerin üzerine yeni ve daha ileri bilgiler ekleyerek Zootekni alanlarında uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Ayrıca Zootekni bilim uzmanı derecesini kazanan ve yeni bilim alanları ile ilişki kurabilen mezunlarına daha geniş çalışma temin etmektir.
Zootekni programında yüksek lisansını tamamlayan öğrenciler, Zooteknide ve/veya Zootekni alanından doktoraya kabul edilen programlarda doktora yapabilirler. Diğer taraftan, öğrenciler, tarım, bankacılık ve diğer sektörlerde teknik eleman, yönetici ve proje lideri gibi görevler alabilecekleri gibi, lisans eğitimine bağlı olarak mülki idare amiri, askeri bürokrat ve uzman olarak çalışabilmektedirler.
Zootekni yüksek lisans programında eğitimini tamamlamış öğrenciler, aynı programda doktora yapabilecekleri gibi, Zootekni Programında yüksek lisansını tamamlamış öğrencileri kabul eden doktora programlarında da doktora yapabilmektedirler.
Lisansüstü programlarda alınan herhangi bir derse yarıyıl içinde en az % 70 devam etmek zorunludur. Başarı; yıl içi başarı ölçümü (ödevler, ara sınavlar) ve yıl sonu sınavı ile ölçülür. Sınavlar; yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak çeşitli türlerde yapılır. Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Derslerdeki başarının ölçme ve değerlendirmesi ile ilgili detaylı açıklamalar Ders Bilgi Paketi sayfasında yer almaktadır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarı notu, ara sınav not ortalamasının % 30 u ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının % 70 inin toplamı alınarak hesaplanır. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında başarı notu, 100 puan üzerinden en az 65 puan, 4 üzerinden 2 (CC) puandır. Kredisiz dersler, uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışmasının başarı ile tamamlanması halinde G (Geçer) veya B (Başarılı) ifadesi kullanılır. Ortalama başarı notu hesaplamasında; Geçer (G), Başarılı (B) ve Muaf (M) ile ifade edilen dersler değerlendirmeye alınmaz. 100 puan üzerinden alınan başarı notunun harf notu ve dörtlük sistem karşılıkları ile ilgili geniş açıklama, Fen Bilimleri Enstitüsü Internet adresinde (www.fbe.atauni.edu.tr) yayınlanan yönetmelikte bulunmaktadır.
1- Seminer dersi ve seminer sunumunda başarılı olmak. 2- Zootekni alanında Yüksek Lisans Tezi hazırlamak ve tez savunmasında başarılı olmak. 3- En az 90-120 arasında AKTS biriminde akademik faaliyeti başarmış olmak.
Tam zamanlı