4 Yarı yıllık örgün eğitimini (80 ± 20 yerel kredi ve 30x4=120 AKTS), 30 iş günü şantiye ve büro stajını başarıyla tamamlayan öğrencilerimize Ön Lisans diploması verilir.
2547 sayılı kanun:Meslek Yüksekokulu: Belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim-öğretim sürdüren, 5. seviye önlisans derecesi veren bir yükseköğretim kurumudur.
Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Programlarına lise ve Meslek lisesi mezunu öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucunda TYT puan türünde yeterli puanı almış ve özel şartları taşıyan öğrenciler alınmaktadır. Programımızın YÖK'e bildirilmiş bir özel şartı yoktur. Programlara ayrıca, kurumlar arası merkezi puan ve AGNO puanı ile yatay geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Bu geçişler bir yönerge ile düzenlenmiştir ve öğrenciler farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapabilirler.
Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu ile Senato kararlarına göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır. Bir önceki yükseköğrenim kurumundan almış olduğu dersler, öğrencinin muafiyet başvurusu ile muaf edilmektedir. Ancak öğrenci harf notu yerine G veya M içeren bir not ile muafiyet başvurusunda bulunmuş ise muaf veya geçti ibaresi yerine CC harf notu takdir edilir.
İnşaat Teknolojileri Programı’nda ön lisans derecesi elde edebilmek için; öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli ve Üniversite seçmeli derslerin ( toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak,30 işgünü Endüstriye Dayalı Öğretim çalışmasını (staj) tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir
Bu program; inşaat projelerinin gerçekleştirilmesinde uygulamacı ve denetimci olarak aktif rol alan, büro ve şantiyelerde inşaat mühendislerine ve mimarlarına yardımcı ara eleman olarak teknikerleri yetiştirmeyi amaçlar. Program inşaat işlerine ilişkin hesapları yaparak, projelerini çizebilme, çizilmiş projeleri okuyabilme, metraj, keşif ve şantiye işlerini yapabilme, yapı teknolojisi ile ilgili deneyleri yapma gibi bilgileri kavrayıp uygulama becerilerini kazandırır.
İnşaat Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlilik doğrultusunda ; İnşaat sektöründe mal/hizmet üreten, inşaat firmalarında , Mimari bürolarda, şantiyede uygulama yapan firmalarda, KPSS puanına göre veya sözleşmeli taşeron firma elemanı olarak TCK, DSİ, Ulaştırma bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler. Mezun öğrencilerimizden bazıları ise, lisans ve lisans üstü seviyesinde eğitimlerine devam edebilmekte ve çeşitli yükseköğrenim kurumlarında akademisyen olarak çalışmaktadırlar.
Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS ( Dikey Geçiş Sınavı ) sınavından geçerli not almaları ve ÖSYM tarafından yerleştirildikleri taktirde Lisans programlarında öğrenim görebilirler.
Programlarda verilen her bir ders için bir ara sınavı (kısa sınav, ödev) ve dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı yapılır. Başarı notuna ara sınav, ( varsa kısa süreli sınav ve ödevlerin) etkisi %40, dönem sonu sınavının ise (bütünlemede aynı) %60 oranındadır. Dönem sınavına girebilmesi için öğrencinin yönetmeliklerde yazılı devam şartlarını yerine getirmiş olması gerekmektedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında, bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yılsonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ardışık 2 dönem 2.00’ın altında olanlar bir sonraki dönemden ders alamazlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir. FF notu alan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.
Öğrencilerin Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan mezun olabilmeleri için öğretim programında belirtilen dersleri ve kredi saatlerini (120 AKTS) başarıyla tamamlamaları ve ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış, 30 iş günü staj çalışmalarında başarılı olmaları gerekmektedir.
Ortak zorunlu dersler olan Türk dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Üniversite seçmeli dersler Uzaktan (OBS aracılığı ile) yapılmaktadır. Ders kredileri 2 dir. AKTS değeri 1 olup AGNO hesabında etkilidir. Stajlar 10 AKTS değerinde ders sayılmaktadır. 30 günlük Başarılı bir staj 10 AKTS ders yükü oluşturur ve yüksek harf notu getirisinde AGNO’yu oldukça etkilemektedir. Sınıflarımızın tamamında bilgisayar ve projeksiyon cihazı bulunmaktadır. Çevrimiçi eğitim imkanı bulunmaktadır. Meslek dersleri, dersin içeriğine göre teorik olarak yüz yüze sınıfta, uygulamalı olarak bilgisayar laboratuvarında, yapı malzeme ve zemin laboratuvarında yapılmaktadır.