Lisans Derecesi
1. düzey (Lisans)
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü'ne giriş için Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış (veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak) ve ulusal üniversite sınavında yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Öğrencilerimizin, ÖSYM'nin düzenlediği sınavlara girip tercih formlarını doldurması ve gerekli sıralamaya girmesi gerekmektedir. Merkezi sistem ile yapılan yerleştirme sonucunda alınan puan yeterli gelirse Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü'ne yerleştirme ÖSYM tarafından yapılır. Daha ayrıntılı bilgi http://www.osym.gov.tr adresinde bulunmaktadır. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü'ne yerleştirilen öğrencilerin, İngilizce hazırlık atlama sınavına girmeleri zorunludur. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler Bölümdeki lisans eğitimlerine başlarken, diğerleri bir yıl süreyle İngilizce hazırlık sınıfında eğitim görürler. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa Atatürk Üniversitesi Senatosu'nun belirlediği kriterlerler dahilinde kabul edilir.
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü'ne kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir üniversitede alınan dersin içeriğinin, Atatürk Üniversitesi'nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir. Yatay geçiş için Atatürk Üniversitesi Lisans Yönetmeliği'nde belirtilen koşulları yerine getirmek gerekmektedir.
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında Lisans derecesi almak için 240 AKTS'yi, 148 kredi tamamlamış ve 4,00 sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir.
Programın Amacı: 1. Amerikan kültürü, tarihi ve edebiyatı hakkında bilgi birikimi ve donanım kazandırmak. 2. Çok yönlü ve eleştirel düşünme, değerlendirme ve yorumlama becerisine sahip, disiplinler arası çalışabilen, yaşam boyu öğrenme anlayışına sahip, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen araştırmacı bireyler yetiştirmek. 3. İleri düzeyde sözel ve yazılı olarak İngilizce ve Türkçe dil, iletişim ve çeviri becerilerine sahip bireyler yetiştirmek. 4. Mesleki, toplumsal sorumluluk ve adalet bilincine sahip, yaratıcı, sorun çözme becerisi gelişmiş çağdaş bireyler yetiştirmek.
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü mezunlarının iş bulma olanakları çok zengindir. Mezunlarımızın bir bölümü üniversitelerin ilgili bölümlerinde araştırma görevliliği olanaklarından yararlanırken, diğer bir bölümü Dışişleri ve Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi bakanlıklarda, DPT ve MIT gibi teşkilatlarda, ulusal ve uluslararası kuruluş ve şirketlerde, görsel ve yazılı basın kuruluşlarında, çeviri bürolarında, yayınevlerinde, haber ajanslarında görev almaktadır. Mezunlarımız ayrıca Avrupa Birliği ile ilgili kurumlarda görev almaktadır.
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda yüksek lisans programlarına müracaat edebilirler.
Lisans programlarında alınan derslerden sınava girebilmek için öncelikle %70 devam şartı aranır. Sınavlar; yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak çeşitli türlerde yapılabilir. Sınavların türleri, ilgili yarıyılın ilk iki haftası içerisinde duyurulur. Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların süresi bir ders saati, yarıyıl sonu sınavı ile bütünleme sınavlarının süresi iki ders saatidir. Ders başarısının tespitine ilişkin esaslar şunlardır: Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarı notu, ara sınav not ortalamasının % 40’ı ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının % 60’ının toplamı alınarak hesaplanır. 100 puan üzerinden alınan başarı notu daha sonra harf notu ve dörtlük sisteme çevrilerek öğrencinin başarı değerlendirmesi yapılır. 100 puan üzerinden alınan notların harf notu karşılıkları şu şekildedir. Harf Notu Katsayısı Başarı Notu AA 4,00 90 – 100 BA 3,50 85 – 89 BB 3,00 80 – 84 CB 2,50 75 – 79 CC 2,00 65 – 74 FF 0,00 0 – 64 G (Geçer) M (Muaf) D (Devamsız) K (Kalır) E (Eksik Not) Başarı notu (G), (M), (K) ile takdir edilen dersler not ortalaması hesaplamasında değerlendirmeye alınmaz.
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden başarılı olarak minimum 240 AKTS ve 148 kredi elde etmeleri 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.
Tam Zamanlı